Adeverinta de la angajator pentru medic

Atentie angajatori! Atentie salariati!

Incepand cu luna ianuarie, Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate au emis un Ordin, care prevede un nou formular de adeverinta pe care salariatul trebuie sa-l prezinte medicului.

Ordinul nr. 43/8/2016 din 19 ianuarie 2016 (publicat in M.O. nr. 46/20.01.2016) modifica si completeaza Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006.

Iata noul formular de Adeverinta, asa cum este prevazut in Ordinul nr. 43/8/2016:

Angajator/Casa de Asigurari de Sanatate …………………………….

Nr. de inregistrare …………/data …………..

A D E V E R I N T A

Prin prezenta se certifica ca domnul/doamna . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cu domiciliul in . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/judeţul . . . . . . . . . ., are calitate de persoana asigurata pentru concedii si indemnizaţii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta adeverinta are o perioada de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din adeverinta sunt corecte si complete.

Numarul de zile de concediu medical de care persoana asigurata a beneficiat in ultimele 12 luni este de . . . . . . . . . . zile, pana la data de . . . . . . . . . ., aferente fiecarei afectiuni in parte, dupa cum urmeaza:

 Cod de indemnizatie                                     Numar zile concediu medical in ultimele 12 luni

…………………………….                                      ……………………………………………………………………….

……………………………                                       ……………………………………………………………………….

Reprezentant legal,

……………………………….